www.pedijatri.org.yu
NASLOVNA KONTAKT
Reumatologija
Reumatologija
OBLASTI PEDIJATRIJE
MANIFESTACIJE


FARMACEUTSKE KUCE

 

 

TERAPIJA JUVENOG IDIOPATSKOG ARTRITISA

Vojinović J.

Dečja interna klinika, Klinički Centar Niš

Optimalan terapijski pristup detetu sa juvenilnim hroničnim artritisom zahteva multidisciplinaran pristup. Pod idealnim uslovima ovaj tim treba da obuhvata: pedijatra reumatologa, fizijatra, dečijeg ortopeda i psihologa. Osnovni cilj terapijskih procedura je: supresija inflamacije, oslobađanje od bola, održanje pokretljivosti zglobova i prevencija deformiteta i nesposobnosti.

Lekovi koji se koriste u terapiji ovih oboljenja dele se u dve osnovne grupe: a) antinflamatorni lekovi – NSAID i kortikosteroidi; b) bolest modifikujući sporodelujući lekovi (DMARD) – MTX, Chloroguine, sulfosalazin, zlato i dr.

NSAID se koriste za smanjenje bola u artritisu, ali do sada nije dokazano da imaju značajniji pozitivan efekat na prognozu bolesti i pojavu komplikacija. Njihov efekat se očekuje nakon 4 do 12 nedelja, ali je ponekad neophodno kombinovati nekolko različitih vrsta NSAID i davati ih u visokim antire­umatskim dozama.

Kortikosteroidi su značajno promenili svoju ulogu u terapiji hroničnih artri­tisa u poslednjoj deceniji. Pre svega, ne smatraju se bazičnim lekovima koji utiču na tok i progresiju bolesti, te je lokalna intra-artikularna primena osnovna indikacija. Dokazano je da intra-artikularno primenjeni steroidi efikasno kontrolišu zapaljensku reakciju sinovije tokom dugog vremenskog perioda. Triamcinolon-heksacetonid (do 1mg/kg) aplikovan intraratikularno pokazao se kao vrlo efikasan za razliku od hidrokortison acetata. Ukoliko je upotreba kortikosteroida ipak neophodna (kod poliartikularnog ili sis­temskog JRA), apsolutno je indikovano koristiti deflazacort (oksazolinski derivat prednisolona) koji ima značajno manje neželjene efekte, posebno na koštani metabolizam.

Tradicionalna doktrina da terapiju JRA treba započeti NSAID a zatim preći na DMARD ukoliko bolest progredira već duže vreme je napuštena. Dokazano je da rano u početku bolesti dolazi do značajnog oštećenja zglobova i da se ono može prevenirati samo ukoliko se što ranije u terapiju uvedu DMARD, od kojih se MTX pokazao kao najmanje toksičan a visoko efikasan kako kod dece, tako i kod odraslih. MTX pokazao je visoku efikasnost posebno kod poliartikularnih i progresivnih oligoartikularnih formi artritisa te predstavlja lek prve linije u terapiji ovih oblika JRA. Doza od 15-20mg/m2 jednom nedeljno per os, s.c. ili i.m. dala je izuzetno dobre terapijske rezultate, ali poželjno je izbegavati kombinovanu terapiju sa NSAID. Sulfosalazin pokazao je terapijsku efikasnost naričito kod HLA B27 pozitivnih artropatija, za razliku od hidroksichloroquina čija upoterba u hroničnim artritisima je skoro anegdotalna. Upotreba preparata zlata i penicillamina je potpuno napuštena jer nema terapijsku efekat u JRA, a ima visok stepen toksičnih efekata. Algoritam farmakoterapijskog pristupa u različitim tipovima JRA koji je aktuelno važeći terapijski stav detaljno se obrazlaže.

Kompletan rad (PDF, 160KB)

 

 

Design: Checkpoint

Naslovna - O udruženju - Pedijatrijski dani - Pedijatrijska škola - SLD sekcija - Kontakt

Copyright © 2005 Pedijatrijska sekcija SLD-a
e-mail: kontakt@pedijatri.org.yu