www.pedijatri.org.yu
NASLOVNA KONTAKT
Neuropedijatrija
Neuropedijatrija
OBLASTI PEDIJATRIJE
MANIFESTACIJE


FARMACEUTSKE KUCE

 


SEKVELE BAKTERIJSKOG MENINGITISA U DEČJEM URASTU
Dimitrijević N.

ZNAČAJ NEUROSONOGRAFSKOG PRAĆENJA NOVOROĐENČADI I DOJENČADI SA PURULENTNIM MENINGITISOM
Obradović S.

UTICAJ PRIMENE ANTIBIOTIKA NA TOK I ISHOD BAKTERIJSKOG MENINGITISA KOD MALE DECE PRE POSTAVLJANJA DIJAGNOZE
Vunjak-Maksimović N., Rsovac S., Kalanj J., Koš R.,
Dimitrijević N., Mitić V., Maticki D.

KLINIČKI TOK I PROGNOZA HAEMOPHILUS INFLUENZAE
MENINGITISA KOD ODOJČADI I MALE DECE

Nikolić D., Dimitrijević N., Bogićević D., Mitić V.

KONGENITALNA MIŠIĆNA DISTROFIJA - PRIKAZ SLUČAJA
Novak M., Novak D., Ilić-Tasić S.,Bjelakovi ć B., Stamenković H., Mihajlović G., Dimić M. Todorović S.

TUBEROZNA SKLEROZA I WESTOV SINDROM - PRIKAZ SLUČAJA
Ilić-Tasić S., Novak M., Novak D.

ETIOLOGIJA I UČESTALOST FEBRILNIH KONVULZIJA KOD DECE LEČENE U BOLNICI „KRALJ MILUTIN“ LAPLJE SELO
Odalović D., Perić M., Živković J., Putica J., Jovanović S., Šulović Lj., Živković Z., Mitić J., Odalović A.

EEG NALAZ I KLINIČKE KARAKTERISTIKE FEBRILNIH KONVULZIJA
Vacić A., Panić R., Ilić I.

PRVE I PONOVLJENE KONVULZIJE U DEČJEM ODELJENJU BOLNICE ČAČAK
Mladenović V., Mirilović D., Lelić S., Mutapović S.

ANALIZA SLU Č AJEVA SA FEBRILNIM KONVULZIJAMA NA DETSKOM ODELENJU – TETOVO
Asani S ., Tomi ć V ., Ramadani K ., Nikoloska L ., Osmani I ., Todoroski K ., Neziri E ., Avziu A .

U Č ESTALOST , FAKTORI RIZIKA I KLINI Č KE KARAKTERISTIKE DECE OBOLELE OD CEREBRALNE PARALIZE U OP Š TINI ZAJE Č AR U PERIODU OD 1998 - 2004 GODINE
Vasi ć B ., Nikodijevi ć Lj ., Jelenkovi ć B ., Jovanovi ć Lj .

PRIMENA TOKSINA BOTULINA U LEČENJU DECE SA CEREBRALNOM PARALIZOM
Dimitrijević L., Jocić-Jakubi B.

CEREBELLITIS VARICELLOSA - PRIKAZ SLUČAJA
Trajkova S., Stojanova R., Nedelkova T.

TOKSOALEGIJSKA REAKCIJA NA VALPROATE - PRIKAZ SLUČAJA
Igrutinović Z., Obradović S., Vuletić B., Kostić G., Marković S.

SPINA BIFIDA APERTA - PRIKAZ SLUČAJA
Krstić D., Jevtić I., Šošić D., Nocić S., Arsić G.

GLAVOBOLJA KOD DECE IZAZVANA RASHLAĐIVANJEM, PROVOCIRAJUĆI ETIOLOŠKI FAKTORI, PATOFIZIOLOGIJA, KLINIČKA SLIKA, PREVENCIJA I LEČENJE
Gašanin I.

MALFORMACIJE KORTIKALNOG RAZVOJA – PRIKAZ SLUČAJA
Nikolić D., Dimitrijević N., Bogićević D.

MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP KOD OBOLELOG OD NEUROPATIJE DŽINOVSKIH AKSONA -PRIKAZ SLUČAJA
Milić S., Kovač M., Borkovac D., Vučinić J., Krasnik R.

 

 

 

 

 

 

 

 

Design: Checkpoint

Naslovna - O udruženju - Pedijatrijski dani - Pedijatrijska škola - SLD sekcija - Kontakt

Copyright © 2005 Pedijatrijska sekcija SLD-a
e-mail: kontakt@pedijatri.org.yu