ARHIVA

ZBORNICI RADOVA

ARHIVA

PREDAVANJA SA PEDIJATRIJSKIH DANA 2020.

SVEČANO OTVARANJE
Prof. dr Saša Živić
Klinika za dečje interne bolesti KC, Niš, Medicinski fakultet, Niš

Da li decu merimo onako kako je preporučeno?
VNS dr sci. Tatjana Milenković
Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije “Dr Vukan Čupić”, Novi Beograd

Mini simpozijum Sandoz
„Sve što raste htelo bi da raste“
Metabolički efekti terapije hormonom rasta
Ass. dr Sandra Stanković
Klinika za dečje interne bolesti KC, Niš, Medicinski fakultet, Niš

Šta očekujemo od brojnih dijagnostičkih alteranativa kod urinarnih infekcija
Prof. dr Emilija Golubović
Klinika za dečje interne bolesti KC, Niš, Medicinski fakultet, Niš

Vodič evropskog udruženja dečjih urologa za tretman vezikoureteralnog refluksa u dece
Prof. dr Anđelka Slavković
Klinika za dečje interne bolesti KC, Niš, Medicinski fakultet, Niš

Savremeni pristup lečenju osoba sa Tarnerovim sindromom
Ass. dr Sandra Stanković
Klinika za dečje interne bolesti KC, Niš, Medicinski fakultet, Niš

Potraga za idealnim bazalnim insulinom – Tresiba
VNS dr sci. Tatjana Milenković
Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije “Dr Vukan Čupić”, Novi Beograd

Urinarne infekcije u dece – dijagnostički i terapijski izazov
Prof. dr Velibor Tasić
Klinika za dečije bolesti, Medicinski fakultet, Skopje

Kako postaviti dijagnozu niskog rasta deteta?
Prof. dr Saša Živić
Klinika za dečje interne bolesti KC, Niš, Medicinski fakultet, Niš

Zašto je važna dobra komplijansa pacijenata tokom terapije hormonom rasta?
Dr Vesna Cvetković
Klinika za dečje interne bolesti KC, Niš

Racionalna primena antibiotika u neonatologiji
Prof. dr Slobodan Spasojević
Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad
Medicinski fakultet Novi Sad

PCT u neonatologiji – kako da budemo još bolji?
Dr Dejan Milojević
Klinika za dečje interne bolesti KC, Niš

Izazovi roditelja dece sa poremedajem iz spektra autizma
tokom vandrednog stanja izazvanog pandemijom Covid-19
Doc. dr Miodrag Stanković
Centar za zaštitu mentalnog zdravlja, KC Niš, Medicinski fakultet Niš

Kako primenjivati standardizovani upitnik “Uzrasti i razvoj deteta”
kao skrinig razvojnih kašnjenja dece u Srbiji?
prim. mr sc. med. Dragana Lozanović
Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije “Dr Vukan Čupić”, Novi Beograd

Covid 19 pneumonija u dece
Prof. dr Anđelka Stojković
Pedijatrijska klinika KC Kragujevac, Medicinski fakultet Kragujevac

Prevalencija insulin zavisnog dijabetesa kod dece i adolescenata u Srbiji
Ass. dr Sandra Stanković
Klinika za dečje interne bolesti KC, Niš, Medicinski fakultet, Niš

Kada hepatomegalija upućuje na urođene bolesti metabolizma
Dr Adrijan Sarajlija
Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije “Dr Vukan Čupić”, N. Beograd

Diferencijalna dijagnoza ponovljenih ili produženih febrilnosti kod dece
Prof. dr Jelena Vojinović
Klinika za dečje interne bolesti KC, Niš, Medicinski fakultet, Niš

Akutna terapija novorođenčadi sa kritičnim urođenim srčanim manama
Prof. dr Jasmina Knežević
Pedijatrijska klinika KC Kragujevac, Fakultet medicinskih nauka Kragujevac

COVID-19 – gastrointestinalna manifestacija bolesti – prikaz slučaja
Andrijana Stanković
Klinika za Dečije interne bolesti, Klinički centar, Niš, Medicinski fakultet, Niš

Poremećaj sna kod dece – važne implikacije za adultno zdravlje
Prof. dr Lidija Ristić
Klinika za plućne bolesti KC Niš, Medicinski fakultet Univerzitet, Niš

Status vitamina D kod dece i adolescenata sa dijabetesom melitusom tipa 1
Vesna Cvetković
Klinika za dečje interne bolesti, Klinički Centar Niš

Pfizer – okrugli sto: Kako postaviti dijagnozu niskog rasta deteta?
Deca sa niskim rastom – deca rođena mala za gestacijsko doba – populacioni problem
Moderator − Prof. dr Saša Živić

Zašto je važno na vreme prepoznati decu niskog rasta?
Vesna Cvetković
Klinika za dečje interne bolesti, Klinički Centar Niš

Preparticipacioni skrining mladih sportista
Dr Karin Vasić Oputa
Klinika za dečje interne bolesti, KC Niš

SARS CoV2 i multisistemski inflamatorni sindrom
Suzana Stajić
Klinika za dečije interne bolesti, Klinički centar Niš

Prognostički značaj nivoa interferon gama u perifernoj krvi za razvoj sepse
kod prevremeno rođene dece
Dr Jelena Vučić
Klinika za dečje interne bolesti KC, Niš

Epileptični status – aktuelne terapijske preporuke
Prof. dr Dimitrije M. Nikolić
Univerzitetska dečja klinika, Beograd, Medicinski fakultet, Beograd

Mioklonično – astatska epilepsija (doose sindrom)
Prof. dr Slobodan Obradović
Pedijatrijska klinika KC Kragujevac, Fakultet Medicinskih nauka u Kragujevcu

Lečenje Covid pozitivnih i suspektnih novorođnčadi i odojčadi do 3. meseca –
iskustva sa KDIB
Vladana Nikolić
Klinika za dečije interne bolesti, Klinički centar Niš

Upotreba Prokalcitonina kod rizične novorođenčadi sa crevnom opstrukcijom
i isključenje bakterijske koinfekcije – Naše iskustvo
Prof. dr Vesna Milojković Marinović
Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije “Dr Vukan Čupić”, Novi Beograd

Spinalna mišićna atrofija u dečjem uzrastu
Doc. dr Tatjana Stanković
Klinika za dečje interne bolesti KC, Niš